filmy

 

Igor Grossmann  (z cyklu Fotografi ). Námet, kamera: Marek Urban, Ivan Ostrochovský, scenár a réžia: Marek Urban, Sentimentalfilm Bratislava

                                                                     a RTVS, 2012   

Stotinky času Igora Grossmanna.     Námet, kamera, strih, réžia: Miki Gucman, Streamline Bratislava, 2009 

Igor Grossmann fotograf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z natáčania filmu Stotinky času na fotografii Bohuša Matejkovičanapísali - povedali

 

Katarína Bajcurová  Zmysel pre estetizáciu motívu, uctievanie a pochopenie "rozhodujúceho okamihu", čo je alfa a Omega dokumentárnej  fotografie 20.storočia, spolu s neodmysliteľným ľudským prístupom k spodobovanému motívu tvoria základ Grossmannovho príspevku do dejín slovenskej modernej fotografie.

 

Judita Csáderová   Pri jeho mene sa mi vybaví slovenský vidiek očami jemného, vzdelaného človeka, ktorý rieši jeho výtvarné podanie ... široký záber fotografa, práce rôzneho zamerania... Mne sú zvlášť blízke jeho fotografie detí z 50. a 60. rokov.

                                                                                                                                                                                                              

 

Dušan Dušek   Jeho fotografie sú dokumentáciou všedného aj sviatočného života vrchárov a krajiny, ktorú obývajú. ..Sú tiché, ale pritom hovoria, sú obyčajné, ba až všedné, no zároveň počujeme, ako z nich hovorí krása.                                                                       

                                                                                                                                                                                                             (k výstave  Okno domova, Bratislava 2004)

                                                                                                                                                                                                                      

Aurel Hrabušický   Vďaka svojmu širokému kultúrnemu rozhľadu... rýchlo zistil, kde a akým spôsobom možno rozšíriť medzičasom už kanonizovaný fotogra-fický repertoár. Stal sa naozaj výtvarným fotografom v tom zmysle, že v jeho fotografiách je zrejmá dôkladná znalosť moderného výtvarného umenia a jeho skladobných princípov.    

                                                                                                                                                                                                                                                 (Slovenská fotografia 1948-2000)                                                               

Je jedným z hlavných predstaviteľov výtvarne orientovanej fotografie, špecifického medziodboru, existujúceho v slovenskej fotografii od 60.rokov. Tento smer sa snažil obohatiť fotografické zobrazovanie postupmi výtvarného umenia a zlúčiť tak prednosti jedného aj druhého odboru. Grossmannova tvorba však obsa-huje istý paradox - napriek tomu, že disponoval rozsiahlymi znalosťami moderného výtvarného umenia, a mnohé jeho snímky môžu predstavovať vizuálny ekvivalent moderných výtvarných smerov, najvýraznešie výsledky dosiahol skôr v oblasti fotografického dokumentu. 

                                                                                                                                                                                                   (kurátorský text k výstave v SNM, Bratislava 2004) 

 

Marián Pauer   Ako most medzi dokumentárnym a výtvarným brehom fotografie možno charakterizovať doterajšiu tvorbu Grossmanna...                          

                                                                                                                                                                                                (kurátorský text k výstave, Bratislava 1997)

 

Uchoval si osobitý rukopis , vychádzajúci z dôvernej znalosti a spätosti so slovenským prostredím.

                                                                                                                                                                                                                                                    (katalóg k výstave,  Žilina 1996)

 

Václav Macek   Grossmann patril ku skupine autorov, ktorí svojou tvorbou, vymykajúcou sa oficióznosti a propagandistickým tendenciám, prispeli  k novej tvári vtedajšej slovenskej fotografie, zásadne oživili jej charakter.

                                                                                                                                                                                                                                                       (z nekrológu, SME, 2013)

 

Jeho významným krokom bolo, že vniesol prvky výtvarného umenia do reportážnej fotografie.

                                                                                                                                                                                                  (z preslovu na otvorení výstavy Deti 1964, Bratislava  2017) 

 

Jaroslav Pivko   Vzťah k realite sa u Grossmanna ako fotografa zakladá práve na rešpektovaní reality a samostatnosti života objektu. Ak do neho zasahuje, alebo využíva zvláštne možnosti fotografickej techniky, tak len v zmysle plnšieho odkrytia objektu. Nikdy, ani v tých najabstraktnejších fotografiách jeho totož-nosť nezakrýva a nezatajuje. Pretože svoju fotografickú prácu chápe nie ako vytváranie "výtvarnosti", ale ako jej hľadanie práve v tej vonkajškovej realite... pre neho charakteristický prístup k stvárňovaniu skutočnosti.                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                               (k výstave O dreve, 1964)

Philippe Sanguinetti   Loin de froufrous mondains, Igor, nostalgique et convaincu sans doute des grandes idées sociales de sa longue époque... un homme dans son art. Pas un représentant. Un respect de l'art, un respect de l'humain.                                                    

                                                                                                                                                                         (Du Printemps de Prague à la Chute du Mur de Berlin, 2009)


literatúra o autorovi  (výber)

 

Hlaváč, Ľ. : Reportážní sondy Igora Grossmanna, in: Revue fotografie, 1972/4Gregor, M.: Životní krok Igora Grossmanna, in: Revue fotografie, 1979/1

Čiljak, J. : Slovak Foto 2, Osveta, Martin, 1982

                Obrazové prínosy, in:  Výtvarníctvo-fotografia-film, 1982/10

Tesáková, J.: Igor Grossmann šesťdesiatročný, in: Výtvarníctvo-fotografia-film, 1985/3

Hlaváč, Ľ. : Nad fotografiami Igora Grossmanna, in: Československá fotografie, 1985/10

                    Dejiny slovenskej fotografie, Bratislava 1989                                

Kol. autorov : Encyklopedie českých a slovenských fotografu, ASCO, Praha 1993

Hrabušický, A. - Macek, V. : Slovenská fotografia 1925 - 2000, SNG, Bratislava 2001

Hrabušický, A. : Igor Grossmann je jedným z hlavných predstaviteľov...Úvodný text katalógu výstavy, SNM, Bratislava 2004

Stacho, Ľ. : Jubilujúci Igor Grossmann, in: Literárny dvojtýždenník, 30.6.2004

Sanguinetti, Ph. : Slovaquie: L'Image Mosaique, Bratislava 2008

                               Igor Grossmann, un photographe slovaque, in: Rouet, G. - Soulage, F: Du printemps de Prague à la chute du Mur de Berlin, Paris 2009

History of European Photography, 2.diel: 1939 - 1969, Bratislava 2016