Igor Grossmann s matkou

 

1924   3. novembra sa narodil v Žiline ako druhorodený syn tamojšieho lekárnika PhMr. Ferdinanda Grossmanna a Márie Agneši, rod. Junekovej:

            (Ferdinand) Igor Grossmann

 

 

1933   po prvý raz fotografuje - tajne s kamarátmi, na sklenené dosky, s amatérskym zariadením 

1936   ako 12-ročný dostáva od otca fotoaparát a fotí svoju triedu, skaut, vášnivý čitateľ Karla Maya (inscenuje sa rád ako Old Surehand v Arábii)

1936 -1942 žiak chlapčenského reálneho gymnázia v Žiline

1938   robí inscenované rodinné fotografie a snaží sa dokumentovať vyhlásenie autonómie

1940 -1941 zaoberá sa dejinami a estetikou výtvarného umenia, učiteľom slovenčiny mu je Dominik Tatarka

1942   bezprostredne po maturite sa začína pravidelná výpomoc v rodičovskej lekárni a štúdium farmácie na Lekárskej fakulte Univerzity   

            Komenského v Bratislave, systematicky sa venuje literatúre, literárnej a filmovej teórii a estetike, rodí sa priateľstvo s Vincentom Hložníkom

 

 

1946   promócia (titul Magister farmácie - PhMr.)

1947   doktorandské štúdium (chémia) v Bratislave, nastupuje na vojenskú prezenčnú službu v Prahe, zaoberá sa filmom a fotografiou

1948   nastupuje na lekárnickú dráhu v otcovej lekárni

1948 -1950 intenzívne styky s Vincentom a spolužiakom Ferdinandom Hložníkom, s Karolom Kállayom a mladými umelcami a intelektuálmi v Žiline, 

           v rodičovskom dome sa pravidelne konáva živý debatný krúžok mladých intelektuálov

1949   manželstvo s 22-ročnou študentkou farmácie Gabrielou Krajanovou, pokračovanie vojenskej služby ako zdravotník v Bratislave

1950 -1952 narodenie prvej dcéry, vznik filmových poviedok, prvý scenár, fotografickým objektov je prevažne rodina

1952 -1953 vplyv H. Cartier-Bressona, po krátkej lekárnickej službe v Považskej Bystrici nasleduje preloženie do Rajca  (správca lekárne), filmové

           poviedky a intenzívne fotografovanie (rodina, zátišia, príroda) 

 

 

1953 -1955 zoznámenie s etnografmi, s Vladimírom Kompánkom a ďalšími umelcami, národopisná fotografia a spolupráca s etnografom Františkom

            Kalesným, priateľstvo so spisovateľom Arnoštom Lustigom, fotografie v časopisoch Svět v obrazech, Československá fotografie, Neue Welt,                 Magyar Foto, účasť na výstavách, štúdium skrípt a filmových scenárov

1954   narodenie druhej dcéry

1955   venuje sa súčasne filmu aj fotografiii, píše ďalší scenár a hlási sa ako aktívny lekárnik na pražskú FAMU, úspechy s národopisnou fotografiou,

            začína budovať rozsiahly cyklus Slovenská dedina, narodenie syna

1957   fotografie uverejnené v Revue fotografie, účasť na zahraničných výstavách

 

Igor Grossmann fotograf

 

1959   má povolené vrátiť sa do rodnej Žiliny a pokračovať v lekárnickej činnosti

1960 - 1961 každodenné dochádzanie z Rajca do Žiliny mu znemožňuje fotografovať, napokon sa presťahuje do Žiliny s celou rodinou

1963   začiatok cyklu Prváci

1964   cyklus O dreve, prvá samostatná výstava s touto tematikou v Žiline vzbudí pozornosť aj v zahraničí, prvé reportáže a zákazky na reklamnú a

            propagačnú fotografiu 

 

 

1965   fotografická činnosť už prevažuje nad lekárnickou, vplyv fotografií z výstavy skupiny Magnum, začína pracovať s farebnou fotografiou

1967   definitívne opúšťa farmáciu

1968   vzniká cyklus Paríž, stáva sa v Bratislave reklamným fotografom v novoutvorenom oddelení Reklamnom oddelení ČSTK-Pressfoto, o rok

           neskôr sem presťahuje aj rodinu

1969   cyklus Taliansko

1970   cyklus Rumunsko, začiatok pravidelného fotografovania spevákov a hudobníkov

1971 -1977 zamestnaný na čiastočný úväzok ako reportážny fotograf vo vydavateľstve Živena, hlavným záujmom je však budovanie systematickej

           spolupráce so Slovenskou filharmóniou, s vydavateľstvami kníh a pohľadníc, s redakciami časopisov a novín, s kultúrnymi inštitúciami 

 

 

1975   cyklus Arménsko

1977   člen Zväzu slovenských výtvarných umelcov (dnes Slovenská výtvarná únia), stáva sa voľným fotografom

1978   po ťažkej chorobe zomiera mu manželka

1989   odchádza do dôchodku, no pracovne aj naďalej činný, fotografuje už iba na farbu

1990   zmena režimu mu umožňuje konečne absolvovať vysnívané študijné cesty, ktoré prinášajú inšpiráciu pre ďalšiu tvorbu

1998   začína sa intenzívne venovať výtvarne zameranej farebnej fotografii, systematicky buduje galériu portrétov Osobnosti slovenskej kultúry,

            začiatok intenzívnej výstavnej činnosti, ktorá trvá pätnásť rokov, zo zahraničných ciest prináša veľké cykly, popritom pripravuje knižné

            projekty            

2002   úmrtie druhorodenej dcéry

2003   pokračuje vo vytváraní galérie portrétov, najmä portrétov výtvarných umelcov, vzniká rozsiahly cyklus Tajomná Bratislava, vydáva knihy 

2009   cena primátora Žiliny za celoživotnú umeleckú tvorbu, pod vplyvom zdravotných obmedzení sa musí vzdať fotografovania v exteriéri, v inte-

            riéri začína vznikať veľký cyklus Čas kvetu - obrazové metamorfózy rastliny, kvetu, ako symbolu krásy, prítomnej aj v pomíjajúcnosti života

2010   cena Osobnosť slovenskej fotografie za celoživotné dielo, pripravuje ďalšie knižné projekty

2013   zomiera v Bratislave 4. augusta

 


                                                                                       Foto:  ateliér Rembrand Žilina, rodinný archív, Ján Grossmann, Peter Procházka, Michal Podolský a SKY COLOR, Bratislava